Nieszczelna sieć dystrybucji wody, nieznane i nieopomiarowane punkty poboru oraz błędy pomiarowe wodomierzy są decydującymi przyczynami strat wody. Rozwiązaniem tego problemu jest szczegółowa i kompleksowa kontrola szczelności całego systemu dystrybucji obejmująca:

  • precyzyjną lokalizację wycieków metodami akustycznymi – stosuje się tutaj zarówno akustyczne rejestratory Permalog, korelatory oraz ostatecznie potwierdza się miejsce wycieku geofonem.

  • pomiar szczelności sieci metodą stopniowego testowania przepływu – w metodzie tej mierzy się minimalne nocne rozbiory wody we wszystkich odgałęzieniach sieci wodociągowej. W efekcie tego przedsięwzięcia uzyskuje się bardzo dokładny obraz strat wody we wszystkich badanych odcinkach sieci (udział wycieków w minimalnym nocnym rozbiorze stanowi zwykle 70-90%)

Nasze wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu tych usług, stosowanie najnowocześniejszego, brytyjskiego sprzętu firm C.Scope, Palmer Environmental i Technolog, gwarantują radykalne zmniejszenie strat wody w sieci dystrybucji nawet o 50-80%. Wykonanie takiej kontroli pozwala uzyskać szereg dodatkowych korzyści. Plan podziału sieci wodociągowej na rejony w przyszłości może być wykorzystany do zainstalowania na stałe aparatury kontrolno-pomiarowej do oceny i szybkiej likwidacji strat wody. W trakcie wykonywania tych prac zostaje poddana kontroli sprawność zasuw, hydrantów i innej armatury wodociągowej, a służby eksploatacyjne uzyskują pełen zakres informacji o przyczynach i sposobach likwidacji strat wody, sprawności hydraulicznej przewodów, itp.

Wykonujemy inne specjalistyczne usługi pomiarowe i lokalizacyjne:

  • kontrolę szczelności i precyzyjną lokalizację wycieków z rurociągów wodnych, gazowych i przemysłowych – metodami bezwykopowymi z wykorzystaniem korelatora i geofonów

  • pomiary ciśnień, przepływów, uderzeń hydraulicznych i innych parametrów pracy sieci rozdzielczych wody i innych mediów

  • lokalizację uzbrojenia podziemnego (wytyczanie w terenie tras przebiegu i pomiary głębokości położenia rurociągów i kabli)

  • inne prace lokalizacyjne i poszukiwawcze z wykorzystaniem geofonów, lokalizatorów i detektorów metali

loading